Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát tình hình ung thư trực tràng tại bệnh viện ung bứu 2006 - 2007

Được đăng lên bởi Đường Huyền Trang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cu Y hc Y Hc TP. H Chí Minh * Tp 14 * Ph bn ca S 4 * 2010
Chuyên ñề Ung Bướu
284
KHO SÁT TÌNH HÌNH UNG THƯ TRC TRÀNG
TI BNH VIN UNG BƯỚU T 1/2006 – 12/2007
Bùi Chí Viết
*
, Nguyn Bá Trung
*
, Đinh Thanh Bình
**
TÓM TT
Mc tiêu: Kho sát mt s ñặc ñim lâm sàng, các phương tin chn ñoán các phương pháp ñiu
tr ung thư trc tràng.
Đối tượng và phương pháp nghiên cu: Hi cu 170 bnh nhân ung thư trc tràng có gii phu bnh
là carcinôm ñược bt ñầu ñiu tr ti Bnh vin Ung Bướu TP H Chí Minh t 1/2006 ñến 12/2007.
Kết qu: Ung thư trc tràng gp c 2 gii vi t l nam/n = 1,12. Độ tui thường gp 51 - 70. Tiêu
ra máu triu chng ni bt thường gp nht (79%). Khám trc tràng bng ngón tay chìa khóa ca
chn ñoán ung thư trc tràng, th phát hin ti 85% các trường hp. Ni soi trc tràng phương tin
quan trng nht giúp chn ñoán c ñịnh bnh cung cp kết qu gii phu bnh ñược thc hin cho
tt c bnh nhân. Phu tr gi vai trò ch ñạo trong ñiu tr ung thư trc tràng. Các phương pháp ñiu tr
khác (x tr, hóa tr) có vai trò h tr làm tăng t l tr khi, gim tái phát ti ch.
Kết lun: Ung thư trc tràng là 1 bnh thường gp, khám trc tràng bng ngón tay kết hp ni soi
trc tràng là nhng phương pháp không th thiếu cho chn ñn ung thư trc tràng. Vic ñiu tr có s kết
hp ña mô thc ñã mang li kết qu tt làm tăng t l tr khi, gim tái phát ti ch.
T khóa: Ung thư trc tràng, lâm sàng, khám trc tràng, soi trc tràng.
ABSTRACT
INVESTIGATION OF RECTAL CANCER AT HOSPITAL OF ONCOLOGY, HO
CHI MINH CITY FROM JANUARY 2006 TO DECEMBER 2007
Bui Chi Viet, Nguyen Ba Trung, Dinh Thanh Binh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh – Vol.14 - Supplement of No 4 – 2010: 284 - 288
Purpose: Investigation of some clinical characteristics, diagnostic measures, and treatment methods of
rectal cancer.
Material and method: Retrospective study was carried out in 170 patients with rectal cancer
(anatomo-pathology: carcinoma) who were treated initially at Hospital of Oncology, Ho Chi Minh City
from January 2006 to December 2007.
Result: Rectal cancer presents in both sexes with male/female ratio equal to 1.12. High-rated age: 51 -
70 year old. Rectorrhagia is outstanding and most common symptom (79%). Digital rectal examination
(DRE) is the key of rectal diagnosis, which can reveal 85% of cases. Rectal endoscopy is the most
important measure to get definitive diagnosis and provide anatomo-pathology result, which was performed
in all patients. Surgery has an essential role in rectal cancer. Other specific treatments (such as
radiotherapy, chemotherapy, etc.) have adjuvant role in increasing curable ratio and decreasing local
recurrence.
Conclusion: Rectal cancer is a common disease; DRE associates with rectal endoscopy are
indispensable methods to diagnose rectal cancer. The specific treatment with multidisciplinary therapy
brought a good result including increasing curable ratio and decreasing local recurrence.
Key words: rectal cancer, clinical, digital rectal examination, rectal endoscopy.
ĐẶT VN ĐỀ
Mc ñã có nhng chương trình tm soát và chiến lưc phòng nga, ung thư trc tràng là mt trong
nhng bnh lý ác tính thường gp trên thế gii. Theo kết qu ghi nhn ung thư qun th ti TP H Chí
Minh năm 2003 - 2006 ung thư ñi - trc tràng ñng th ba nam, th tư n ñứng th năm c 2
gii. Xut ñộ tăng nhanh sau tui 40, xut ñộ chun theo tui là 54 nam và 37 n.
Bnh tiến trin tương ñi chm, di căn mun, d chn ñoán sm qua thăm khám trc tràng. Nếu phát
hin sm, ñiu tr trit ñể t l sng 5 năm ñạt 60 - 80%, nhưng vào thi ñim ñược chn ñoán ñã 20%
trường hp có di căn xa.
*
Bnh vin Ung Bướu TP.HCM,
**
Bnh vin Đa khoa Đồng Nai
Địa ch liên lc: BS. Đinh Thanh Bình. ĐT: 0903603983. Email: bsdinhthanhbinh@gmail.com
Khảo sát tình hình ung thư trực tràng tại bệnh viện ung bứu 2006 - 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát tình hình ung thư trực tràng tại bệnh viện ung bứu 2006 - 2007 - Người đăng: Đường Huyền Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Khảo sát tình hình ung thư trực tràng tại bệnh viện ung bứu 2006 - 2007 9 10 787