Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm nghiệm thuốc

Được đăng lên bởi hanhanhvan1
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 1204 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI 1
THỰC HÀNH TỐT KIỂM NGHIỆM THUỐC

( Good Laboratory Practice – GLP )

MỤC TIÊU
Sau khi học xong, học sinh, sinh viên phải trình bày được :
1. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kiểm nghiệm thuốc ?
2. Tính hiệu quả của việc xây dựng hệ thống chất lượng GLP ?

NỘI DUNG CHÍNH
1. Chức năng và nhiệm vụ phòng kiểm nghiệm thuốc
 Nhiệm vụ: Tất cả các nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, bán thành
phẩm, thành phẩm được lấy mẫu kiểm nghiệm và lưu mẫu đầy đủ.
 Tất cả các thành phẩm phải được thử nghiệm đầy đủ về độ ổn định
 Chức năng: Độc lập từ chối với sản phẩm không đạt yêu cầu
2. Xây dựng hệ thống chất lượng GLP
 Nâng cao tính hiệu quả của hệ thống chất lượng trên cả 2 mặt quản lý nghiệp
vụ và quản lý kỹ thuật.
 Bảo đảm tính khách quan trung thực và chính xác trong việc đánh giá chất
lượng thuốc
3. Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống chất lượng
 Thông qua việc ban hành hệ thống hồ sơ tài liệu
 Thực thi và duy trì hệ thống
4. Triển khai và thực thi hệ thống chất lượng
Các nguyên tắc trong thực hành GLP
Viết ra những gì cần làm
Làm theo những gì đã viết
Ghi các kết quả vào hồ sơ
LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU
1

5. Thực thi và duy trì hệ thống
5.1. Kiểm tra GLP – kiểm tra việc thực thi và duy trì hệ thống chất lượng
 Kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống chất lượng
 Kiểm tra quá trình hình thành chất lượng sản phẩm sau cùng
5.2. Nguyên tắc chung
5.2.1. Kiểm tra hệ thống ( kiểm tra xuôi)
5.2.2. Kiểm tra tính thực thi của hệ thống hồ sơ tài liệu
 Kiểm tra quy trình ban hành tài liệu
 Kiểm tra hồ sơ hóa chất, thuốc thử, CĐC so với quy trình đã ban hành
 Kiểm tra sổ tay kiểm nghiệm viên
 Hỏi trực tiếp kiểm nghiệm viên và các bộ phận liên quan về công việc họ
đang làm để thẩm định chất lượng đào tạo và hồ sơ đào tạo
5.2.3. Kiểm tra quá trình hình thành chất lượng sản phẩm sau cùng ( kiểm tra
ngược)
Chọn 03 bộ hồ sơ kiểm nghiệm bất kỳ
 Thẩm tra TCCS
 Kiểm tra
 Yêu cầu
Nội dung kiểm tra
5.2.3.1.

Ngày ký phiếu kiểm nghiệm ( kiểm tra thời gian giải quyết mẫu)

5.2.3.2.

Các bộ phận kiểm tra, trình duyệt, ủy quyền

5.2.3.3.

Cách thực hiện phép thử tương ứng với quy trình phân tích

5.3. Tính pháp lý của tiêu chuẩn áp dụng
5.4. Cách quản lý và phân tích dữ liệu thô
5.5. Kiểm tra xử lý mẫu không đạt ( nếu có)
5.6. Tình trạng thiết bị liên quan: kiểm định , hiệu chuẩn
5.7. Hồ sơ hóa chất thuốc thử ( pha chế, sử dụng CĐC) được đề cập trong
phương pháp thử nghiệm
5.8. Kiểm tra sổ tay KNV và hồ sơ kiểm nghiệm
5.9. Kiểm tra môi trường thử nghiệm ( nhiệt độ, độ ẩm …) l...
BÀI 1
THỰC HÀNH TỐT KIỂM NGHIỆM THUỐC
( Good Laboratory Practice – GLP )
NỘI DUNG CHÍNH
1. Chức năng và nhiệm vụ phòng kiểm nghiệm thuốc
Nhiệm vụ: Tất cả các nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, bán thành
phẩm, thành phẩm được lấy mẫu kiểm nghiệm và lưu mẫu đầy đủ.
Tất cả các thành phẩm phải được thử nghiệm đầy đủ về độ ổn định
Chức năng: Độc lập từ chối với sản phẩm không đạt yêu cầu
2. Xây dựng hệ thống chất lượng GLP
Nâng cao tính hiệu quả của hệ thống chất lượng trên cả 2 mặt quản lý nghiệp
vụ và quản lý kỹ thuật.
Bảo đảm tính khách quan trung thực và chính xác trong việc đánh giá chất
lượng thuốc
3. Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống chất lượng
Thông qua việc ban hành hệ thống hồ sơ tài liệu
Thực thi và duy trì hệ thống
4. Triển khai và thực thi hệ thống chất lượng
Các nguyên tắc trong thực hành GLP
Viết ra những gì cần làm
Làm theo những gì đã viết
Ghi các kết quả vào hồ sơ
LÀM ĐÚNG NGAY TỪ ĐẦU
1
MỤC TIÊU
Sau khi học xong, học sinh, sinh viên phải trình bày được :
1. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kiểm nghiệm thuốc ?
2. Tính hiệu quả của việc xây dựng hệ thống chất lượng GLP ?
Kiểm nghiệm thuốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm nghiệm thuốc - Người đăng: hanhanhvan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Kiểm nghiệm thuốc 9 10 637