Ktl-icon-tai-lieu

LICHTENSTEIN:

Được đăng lên bởi dchinh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 13 lần
LICHTENSTEIN:

tieâu chuaån vaøng trong
ñieàu trò thoùat vò beïn

1. Lichtenstein : Lòch söû
• Tröôùc Lichtenstein:

Irving Lichtenstein

• - Halsted (1893) “No tension” laø nguyeân taéc/ PT thoùat vò
• - Usher (1958): duøng Marlex / TVB lôùn
• Lichtenstein (1974): cuoán MG  nuùt chaän/ TVBtp, ñuøi
• Lichtenstein (1986): 300 ca TVB duøng MG khoâng taùi phaùt

• Lichtenstein (1989):
•  1000 ca TVB duøng MG polypropylene/ khoâng taùi phaùt
•
•
•
•
•

- duøng cho moïi tröôøng hôïp TVB
- 3 yeáu toá:
chuû yeáu laø gaây teâ taïi choã
cho Bn vaän ñoäng sôùm,
xuaát vieän trong ngaøy

Lichtenstein (1992): 3019 ca TVB/ 5 tr.taâm tp 0,2%
1995: 72 PTV khoâng chuyeân tp 0,5%, nhieãm truøng 0,6%
Sau 2000: MG ñöôïc duøng trong haàu heát caùc ca moå TVB taïi Myõ

8%

7%

14%

Li c ht e nst e i n

37%
34%

R ut kow
NS
M G kha c
T u t ha n

Toång keát töø 800.000 ca moå taïi Myõ naêm 2003

Coù duøng maûnh gheùp

Quaù trình laønh seïo khoâng khaùc  toå chöùc hoùa MG
Caáp tính (giôø-ngaøy)
(Neutrophile, Macrophage)

1- Vieâm:
Maõn tính (5-7 ngaøy)
(Macrophage, giant cell)
Cytokines

2- Taïo moâ:

Taïo collagen (tuaàn-thaùng)
(Fibroblast)
Macrophage enzymes

3. Goït tæa moâ:

Goït tæa collagen (thaùng)
( fibroblast))

MG co laïi
# 20%

Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng
• Kyù chuû:

• - Tình traïng toøan thaân: dinh döôõng, beänh khaùc…
• - Tình traïng moâ taïi choã: töôùi maùu, nhieãm truøng…

• Maûnh gheùp:

• - Chaát lieäu
• - Tính xoáp MG
• - Kích thöôùc loã MG: > 50 µm (lôùn hôn Macrophage, Fibroblast))
•
•
•
•

- Lôùn: > 1 mm  toå chöùc hoùa chaäm
seïo maûnh hôn
- Nhoû: 1 mm <  toå chöùc hoùa nhanh hôn
seïo baéc caàu, daøy

2. Lichtenstein : Kyõ thuaät moå
• - Raïch da theo döôøng coå ñieån hoaëc theo neáp da
vuøng beïn
• - Qua caân cheùo lôùn vaøo oáng beïn
• - Boùc taùch thöøng tinh vaø xöû lyù tuùi thoùat vò
• - Chuaån bò maûnh gheùp
• - Ñaët maûnh gheùp
• - Khaâu laïi caân da vuøng beïn

Kurzer: ñaåy tuùi thoùat vò giaùn tieáp vaøo
haï vò

Kurzer: Ñaåy vaøo roài
khaâu vuøi tuùi thoùat vò
tröïc tieáp
(Khaâu lôùp maïc ngang)

Öôùc löôïng kích thöôùc maûnh gheùp
(chieàu ngang laø quan troïng)

VN: 20,7 mm

Kích thöôùc maûnh gheùp
(Tuøy töøng ca moå cuï theå)

Chieàu daøi:
- Khoâng caàn phaûi xaùc ñònh chính xaùc tröôùc vì
MG coù saün thöôøng dö (seõ caét boû sau)
- Ít thay ñoåi, thöôøng töø 10 – 11 cm
Chieàu ngang:
- Phaûi xaùc ñònh tröôùc vì khaùc nhau tuøy ngöôøi
- Phaûi ñuû hoaëc dö, khoâng ñöôïc thieáu

Kích thöôùc maûnh gheùp:
chieàu daøi : 10 - 11 cm...
LICHTENSTEIN:
tieâu chuaån vaøng trong
ñieàu trò thoùat vò beïn
LICHTENSTEIN: - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LICHTENSTEIN: - Người đăng: dchinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
LICHTENSTEIN: 9 10 807