Ktl-icon-tai-lieu

Lồng ghép chăm sóc thuốc cho người bệnh

Được đăng lên bởi phamhuyentrang2492-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1166 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHÓM 10

1.Phan Thị Thùy
2.Nguyễn Thị Thiên Trang
3.Trần Thị Thủy
4.Hoàng Thị Trai
5.Võ Thị Thu Thủy

LỒNG GHÉP CHĂM SÓC THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

I

II

III

IV

• Mụctiêu

• Sựcầnthiếtphảilồngghépchămsócthuốctrongquytrìnhđiềudưỡng

• Nộidungchămsócthuốctrongquytrìnhđiềudưỡng

• Kết luận

Mục Tiêu

1.Nêuđượcsựcầnthiếtphảilồngghépchămsócthuốctrongquytrìnhđiềudưỡ
ng

2.Kểđượccácthôngtincơbảncầnthuthậpđểlậpkếhoạchchămsócthuốccho
ngườibệnh

3.Nêuđượccácbiệnphápcanthiệpnhằmđảmbảoantoàn,hiệuquả,tạosựth
oảimáivànângcaokiếnthứcchongườibệnh

2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LỒNG GHÉP CHĂM SÓC THUỐC TRONG QUY TRÌNH
ĐIỀU DƯỠNG

Chămsócthuốcphảilàmộttrongnhữngnộidungquantrọngcủakếhoạchchămsócngườibệnh

Điềudưỡnglàngườiđảmbảoviệcdùngthuốcchongườibệnhantoàn,hiệuquả

Điềudưỡngsửdụngquytrìnhđiềudưỡnglàmcôngcụđểthựchiệnchămsócthuốcchongườibện
h

2.1.Chămsócthuốcphảilàmộttrongnhữngnộidungquantrọngcủakếhoạchchămsócngườibệnh

Chămsócđiềudưỡng(nursing care)

Chămsócđiềutrị(Medical care)

Chămsócthuốc(pharmaceutical care)

2.2.Điềudưỡnglàngườiđảmbảoviệcdùngthuốcchongườibệnhantoàn,hiệuquả

Antoàn

Hiệuquả

Mụctiêuchămsócthuốcchongư
ờibệnh

Kiếnthức

Thoảimái

2.3.Điềudưỡngsửdụngquytrìnhđiềudưỡnglàmcôngcụđểthựchiệnchămsócthuốcchongườibện
h

2.3.Điềudưỡngsửdụngquytrìnhđiềudưỡnglàmcôngcụđểthựchiệnchămsócthuốcchongườibện
h

2.3.Điềudưỡngsửdụngquytrìnhđiềudưỡnglàmcôngcụđểthựchiệnchămsócthuốcchongườibện
h

3.NỘIDUSNGCHĂM SÓC THUỐC TRONG QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG

1.Thôngtinliênquant
ớichămsóctrongbướ
cnhậnđịnh

2.Kếhoạchchămsóct

3.Cáccanthiệpđiềud

huốcchongườibệnh

ưỡng

4.Kết luận

Tiền sử bệnh

Hiểu biết

Tiền sử dị

người bệnh

ứng thuốc

Thông tin liên
quan tới chăm
sóc trong bước
nhận định

Dấu hiệu

Cân nặng

sống

Tuổi

3.2.Kếhoạchchămsócthuốcchongườibệnh

Đảmbảoantoàn:đúngtheoy Đảmbảohiệuquả:dùngđúngthời

Tạosựthoáimảichongườib

lệnh,thựchiệncácbiệnpháp

gian,khôngphatrộnthuốccótươn

ệnh:độngviên,giúpngườib

chốngnhầmlẫn,theodõitác

gtác,tránhsửdụngđồănthứcuốn

ệnhcótưthếhợplýkhidùngt

dụngphụcủathuốc

glàmgiảmtácdụngcủathuốc

huốc, …

Nâng
caokiếnthứcdùngthuốc
chongườibệnh:tênthuốc
,tácdụng,cáchdùng,bảo
quản,…

3.3.Cáccanthiệpđiềudưỡng

3.3.
1

•

3.3.2

Biện

•

3.3.3

Biệnpháp

3.3.4

•

Biệnpháp

pháp đảm

đảmbảod

tạosựthoả

bảo an

ùngthuốc

imái

toàn

hiệuquả

•

Giáodụck
iếnthứcvề
dùngthuố
cchongườ
ibệnh

3.3.1.Biệnphápđảmbảoantoàn

Thực hiện 5 đúng:

-Đúng người bệnh
Chống nhầm -Đúng thuốc
-Đúng đường dùng
lẫn thuốc
-Đúng liều lượng
-Đúng thời gian

3.3.1. Biện pháp đảm...
NHÓM 10
1.Phan Thị Thùy
2.Nguyễn Thị Thiên Trang
3.Trần Thị Thủy
4.Hoàng Thị Trai
5.Võ Thị Thu Thủy
NHÓM 10
1.Phan Thị Thùy
2.Nguyễn Thị Thiên Trang
3.Trần Thị Thủy
4.Hoàng Thị Trai
5.Võ Thị Thu Thủy
Lồng ghép chăm sóc thuốc cho người bệnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lồng ghép chăm sóc thuốc cho người bệnh - Người đăng: phamhuyentrang2492-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Lồng ghép chăm sóc thuốc cho người bệnh 9 10 561