Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3998 lần   |   Lượt tải: 6 lần
QUỐC HỘI

Luật số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/2010/QH12

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật An toàn thực phẩm.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an
toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, đối với sản xuất, kinh
doanh thực phẩm; nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm;
kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, phòng ngừa,
ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông
về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; xử lý vi
phạm pháp luật, bồi thường thiệt hại về an toàn thực phẩm.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại cho sức khỏe
và tính mạng con người.
2. Bệnh truyền qua thực phẩm là bệnh do ăn, uống thực phẩm bị nhiễm tác nhân
gây bệnh.
3. Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là chất có thể được tách ra hoặc tồn dư trong
thực phẩm, được chủ định sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm
hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hiện mục đích công nghệ thực phẩm.
4. Chế biến thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm đã qua sơ chế hoặc thực
phẩm tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành
nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm để bán.
5. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở chế biến thực phẩm để bán cho
khách ngay tại chỗ hoặc mang đi chỗ khác, bao gồm các cửa hàng, quầy hàng
kinh doanh thực phẩm chín, thức ăn ngay; các nhà hàng ăn uống, cơ sở chế biến

suất ăn sẵn, căng-tin và bếp ăn tập thể của cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường
học.
6. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và
những quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và
hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền ban hành nhằm mục đích bảo đảm thực phẩm an toàn đối với sức khoẻ,
tính mạng người tiêu dùng thực phẩm.
7. Hạn sử dụng là thời hạn mà thực phẩm bao gói sẵn vẫn giữ nguyên được
giá trị dinh dưỡng và bảo đảm an toàn trong điều kiện bảo quản được ghi trên
nhãn.
8. Kiểm nghiệm thực phẩm là việc thực hiện một hoặc các hoạt động thử
nghiệm, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chu...
QUỐC HỘI
Luật số: /2010/QH12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

!"#$%#!&!'(&)*+,&-!'./00/102
1&'%34&56*3789
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chỉnh
4&53-,&-+:( ,&-(:3:;#$<=*%>*>
*3782(&?%>*>*3':78$':!>&@$?
A*7825?8&$&@?8&782,&>*$782
?B78$<C&-D':*378$E$
F:3?G;!7':(*3782H$*A;$=&-(H
:(*3782=,&>IJ3:(*3782"IJ:
KLI&5$%MNK:(*3789
Điu 2. Gii thích t ng
.An toàn thực phmI3:%>*>B78?H<-K*!?O)
:3CK*N9
9Bệnh truyn qua thc phm I3%A*$&'78%+P<
<-%9
Q9Chất hỗ trợ chế biến thc phmI3@RB=*FMA=*
78$ +!"A;=*,&=S%&-TI&78
-3U78V7;CH789
W9Chế biến thực phẩmI3,&=S"IJ78,&!D*F7
8D!')*DH*FHBK*3
&-TI&78*F!>878B%9
.9 sở kinh doanh dịch vụ ăn uốngI3D!X%78B%*
?-KY*FY?$%*M"3$,&U-3
?A*78C$-233&HL$D!XTL%TL
LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 9 10 303