Ktl-icon-tai-lieu

MIỄN DỊCH HỌC THÚ Y

Được đăng lên bởi thuanhsc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN:
MIỄN DỊCH HỌC THÚ Y
LỚP:
THÚ Y – N02 – K43
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN HÙNG NGUYỆT

CHUYÊN ĐỀ

• TRÌNH BÀY QUÁ TRÌNH PHẢN
ỨNG CỦA CƠ THẾ VỚI MẢNH
GHÉP QUA HÌNH ẢNH

Khi tiên hành cấy ghép
những bộ phận vào cơ thể
thì sẽ có hai trường hợp:
+ Những bộ phận nào phù
hợp với cơ thể nhận thì
được giư lại→ Ta gọi đó
là hiện tượng dung nạp
+ Nếu những bộ phận nào
không phù hợp với cơ thể
nhận thì sẽ bị loại bỏ→ Ta
gọi đó là sư loại thải

Sự dung nạp
- Dung nạp là hiện tượng cơ thể

-

không có đáp ứng miên dịch
đặc hiệu dịch thể hoặc đáp
ứng miên dịch đặc hiệu tế bào
đối với một bộ phân được cấy
ghép vào cơ thể nhận
Bộ phân được cấy ghép vào
trong cơ thể đã không kích
thích cơ thể có đáp ưng miên
dịch đối với mảnh ghép đó→
Mảnh ghép đó sẽ được cơ thể
dung nạp

Sự thải trừ
• Thải trừ là hiện tượng cơ

thể có đáp ứng miên dịch
đặc hiệu dịch thể hoặc
đáp ứng miên dịch đặc
hiệu tế bào đối với manh
ghép. Hay nói cách khác
là mảnh ghép đã khích
thích cơ thể sinh ra đáp
ứng miễn dich đối với
nó→ Làm cho manh ghép
nhanh tróng bị loai thải ra
khỏi cơ thể

Một số ví dụ về phản ứng của cơ thể với
mảnh ghép
• Ví dụ như vấn đề ghép tim:
- Cơ thể người ta có khả năng
nhận biết cái gì là của mình, cái gì
là của lạ. Vi trùng xâm nhập, cơ
thể thấy nó là thứ lạ liền phản ứng
chống lại để bảo vệ mình.
- Khi ghép trái tim của người
khác vào, cơ thể cũng nhận ngay
ra là của lạ, và phản ứng lại. Cơ
thể sẽ sinh ra kháng thể (tức là
những chất kháng lại của lạ) và
những bạch cầu đặc biệt, theo
đường máu gặp trái tim lạ (cũng
như gặp vi trùng) là tìm cách tiêu
diệt đi.

• Sau khi ghép, tế bào ung thư

người không phát triển trên cơ thể
động vật thông thường bởi hiện
tượng đào thải mảnh ghép do các
yếu tố miễn dịch. Vì thế, việc sử
dụng chuột nude để ghép tạo khối
ung thư người là một bước đột
phá trong nghiên cứu ung thư

• Nguyên lý của nghiên cứu này là

trên cơ thể chuột thiếu hụt miễn
dịch, cấy ghép tế bào ung thư
người vào chuột. Tế bào ung thư
người được dung nạp, chuột sẽ
mang khối u ung thư người

các yếu tố dân tới quá trình phản
ứng của cơ thể đối với mảnh ghép
• Việc mảnh ghép bị loại thải hay dung nạp
con phụ thuộc vào cấu tạo di truyền của
cơ thể cho và cơ thể nhận tổ chức ghép.
Nếu cơ thể cho và cơ thể nhận có bộ gen
di truyền hoàn toàn phù hợp (trong một
dòng thuần chủng) thì mảnh ghép phát
triển bình thường. Nếu hai cơ thể có bộ
gen di truyền khác nhau thì mảnh ghép là
vật lạ với cơ thể nhận, nó sinh đáp ứng
miễn dịch để loại bỏ.

• Ngoài ra sự dung nạp h...
BÀI TIỂU LUẬN
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN
MÔN
: MIỄN DỊCH HỌC THÚ Y
: MIỄN DỊCH HỌC THÚ Y
LỚP
LỚP
: THÚ Y – N02 – K43
: THÚ Y – N02 – K43
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊN
: NGUYỄN HÙNG NGUYỆT
: NGUYỄN HÙNG NGUYỆT
MIỄN DỊCH HỌC THÚ Y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MIỄN DỊCH HỌC THÚ Y - Người đăng: thuanhsc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
MIỄN DỊCH HỌC THÚ Y 9 10 331