Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN TẮC TRỊ BỆNH VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG THUỐC CỔ TRUYỀN

Được đăng lên bởi ngoclan3039-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1666 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CHƯƠNG V

NGUYÊN TẮC TRỊ BỆNH VÀ
NỘI DUNG PHƯƠNG THUỐC
CỔ TRUYỀN

MỤC TIÊU
 1.

Trình bày những nguyên tắc trị bệnh theo YHCT.
 2. Trình bày một số phương pháp điều trị theo YHCT.
 3. Trình bày nội dung của phương thuốc cổ truyền.

I. NGUYÊN TẮC TRỊ BỆNH THEO YHCT
1. Cơ sở lý luận trong chẩn đoán.
1.1. Dựa trên học thuyết âm dương.
 Nguyên nhân gây bệnh là âm tà hay dương tà.
 Triệu

chứng bệnh thuộc âm hay dương

 Một

số trường hợp triệu chứng bệnh không
cùng xu hướng với nguyên nhân gây bệnh.
+ Chân hàn giả nhiệt: triệu chứng thuộc nhiệt,
nguyên nhân thuộc hàn.
+ Chân nhiệt giả hàn: triệu chứng là hàn,
nguyên nhân là nhiệt.

Quy luật phát sinh bệnh theo nguyên nhân
 Bệnh do phong tà: người bệnh sợ gió, khi
gặp gió thì bệnh tăng.
 Bệnh do nhiệt tà: người bệnh sợ nóng, khi
gặp nóng thì bệnh tăng.

 Bệnh

do hàn tà: người bệnh sợ lạnh, khi gặp
lạnh thì bệnh tăng.
 Bệnh do thấp tà: người bệnh sợ nước, gặp
nước bệnh tăng.
 Bệnh do táo tà: người bệnh sợ thời tiết khô,
khi gặp thời tiết khô thì bệnh tăng.

Quy luật phát sinh bệnh theo thời tiết.
 Mùa đông chủ khí hàn, phát sinh chứng hàn.
 Mùa thu chủ khí táo, phát sinh chứng táo.
 Mùa hạ chủ khí nhiệt, phát sinh chứng nhiệt.
 Mùa xuân chủ khí thấp, phát sinh chứng
bệnh thấp.

Quy luật phát sinh bệnh theo thời điểm.
 Ở thời điểm khác nhau thì sự phát sinh bệnh
cũng khác nhau, ví dụ:
+ Tỳ thận dương hư gây tiết tả về sáng sớm.
+ Hàn chẩn phát sinh hoặc tăng vào sáng sớm.
+ Nhiệt chẩn phát sinh hoặc tăng vào buổi trưa
đến chiều.

1.2 Dựa trên cơ sở học thuyết tạng tượng.
 Xác định bệnh ở tạng phủ nào, do tạng phủ nào
gây ra. Ví dụ:
+ Đau mắt đỏ do can nhiệt.
+ Tai ù, tai điếc do thận hư.
+ Mất ngủ do bệnh ở tạng tâm.

1.3 Dựa trên cơ sở của học thuyết kinh lạc.
 Bệnh thuộc đường kinh nào, mối quan hệ đường
kinh đó với tạng phủ, tứ chi, gân xương… ví dụ:
+ Đau nửa đầu thuộc đởm (kinh đởm đi qua).
+ Đau đỉnh đầu thuộc can (kinh can đi qua).

1.4 Dựa trên tình trạng ‘‘cấp – hoãn’’
 Chứng bệnh cấp: là thực chứng, triệu chứng
dữ dội, tiến triển nhanh, diễn biến phức tạp.
 Chứng bệnh hoãn: thường là hư chứng (mạn
tính). Triệu chứng nhẹ nhàng, tiến triển
chậm, diễn biến từ từ, không phức tạp.

1.5 Dựa trên tình trạng ‘‘tiêu – bản’’
 Tiêu là ngọn: theo nguyên nhân và triệu
chứng thì tiêu là triệu chứng. Theo vị trí thì
tiêu ở bên ngoài. Theo thời điểm thì tiêu sinh
sau.
 Bản là gốc: là nguyên nhân, ở bên trong và
sinh ra trước.

1.6 Dựa vào vị trí bệnh
 Bệnh ở ngoài (biểu) hay ở trong ...
CHƯƠNG V
NGUYÊN TẮC TRỊ BỆNH VÀ
NỘI DUNG PHƯƠNG THUỐC
CỔ TRUYỀN
NGUYÊN TẮC TRỊ BỆNH VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG THUỐC CỔ TRUYỀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN TẮC TRỊ BỆNH VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG THUỐC CỔ TRUYỀN - Người đăng: ngoclan3039-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
NGUYÊN TẮC TRỊ BỆNH VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG THUỐC CỔ TRUYỀN 9 10 771