Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại bệnh quốc tế ICD 10

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 1978 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÊN LOAÅI BÏÅNH TÊÅT QUÖËC TÏË

1

MỤC LỤC

CHƯƠNG I BỆNH NHIỄM TRÙNG VÀ KÝ SINH TRÙNG (A00-B99)
Chapter I Certain infectious and parasistic diseases (A00 - B99).................................................................. 3
CHƯƠNG II BƯỚU TÂN SINH (C00-D48)
Chapter II NEOPLASMS (C00-D48).......................................................................................................... 12
CHƯƠNG III BỆNH CỦA MÁU, CƠ QUAN TẠO MÁU VÀ CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ
CHẾ MIỄN DỊCH (D50- D98)
CHAPTER III DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD -FORMING ORGANS AND DISORDERS
INVOLVING THE IMMUNE MECHANISM (d50- d98) ......................................................................... 21
CHƯƠNG IV BỆNH NỘI TIẾT, DINH DƯỠNG VÀ CHUYỂN HOÁ ( E00-E90 )
CHAPTER IV ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES (E00-E90).................. 24
CHƯƠNG V RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ HÀNH VI (f00-f99)
CHAPTER V MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS (f00-f99)................................................. 29
CHƯƠNG VI BỆNH HỆ THẦN KINH (G00-G99) CHAPTER VI Diseases of the nervous system (G00G99).............................................................................................................................................................. 35
CHƯƠNG VII BỆNH MẮT VÀ PHẦN PHỤ (H00-H59) CHAPTER VII Diseases of the eye and
adnexa (H00-H59)........................................................................................................................................ 40
CHƯƠNG VIII BỆNH CỦA TAI VÀ XƯƠNG CHŨM (H60-H95) CHAPTER VIII Diseases of the ear
and mastoid process (H60-H95) ................................................................................................................... 44
CHƯƠNG IX BỆNH TUẦN HOÀN (I00-I99) CHAPTER IX Diseases of the circulatory system (I00I99) ............................................................................................................................................................... 46
CHƯƠNG X BỆNH HỆ HÔ HẤP (J00-J99) CHAPTER X Diseases of the respiratory system (J00-J99)
...................................................................................................................................................................... 51
CHƯƠNG XI BỆNH TIÊU HOÁ (K00-K93) CHAPTER XI Diseases of the digestive system (K00K93).............................................................................................................................................................. 56
CHƯƠNG XII BỆNH DA VÀ MÔ ...
PHÊN LOAÅI BÏÅNH TÊÅT QUÖËC TÏË 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MC LC
CHƯƠNG I BNH NHIM TRÙNG VÀ KÝ SINH TRÙNG (A00-B99)
Chapter I Certain infectious and parasistic diseases (A00 - B99).................................................................. 3
CHƯƠNG II BƯỚU TÂN SINH (C00-D48)
Chapter II NEOPLASMS (C00-D48).......................................................................................................... 12
CHƯƠNG III BNH CA MÁU, CƠ QUAN TO MÁU VÀ CÁC RI LON LIÊN QUAN ĐẾN CƠ
CH MIN DCH (D50- D98)
CHAPTER III DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD -FORMING ORGANS AND DISORDERS
INVOLVING THE IMMUNE MECHANISM (d50- d98) ......................................................................... 21
CHƯƠNG IV BNH NI TIT, DINH DƯỠNG VÀ CHUYN HOÁ ( E00-E90 )
CHAPTER IV ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES (E00-E90).................. 24
CHƯƠNG V RI LON TÂM THN VÀ HÀNH VI (f00-f99)
CHAPTER V MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS (f00-f99)................................................. 29
CHƯƠNG VI BNH H THN KINH (G00-G99) CHAPTER VI Diseases of the nervous system (G00-
G99).............................................................................................................................................................. 35
CHƯƠNG VII BNH MT VÀ PHN PH (H00-H59) CHAPTER VII Diseases of the eye and
adnexa (H00-H59)........................................................................................................................................ 40
CHƯƠNG VIII BNH CA TAI VÀ XƯƠNG CHŨM (H60-H95) CHAPTER VIII Diseases of the ear
and mastoid process (H60-H95)................................................................................................................... 44
CHƯƠNG IX BNH TUN HOÀN (I00-I99) CHAPTER IX Diseases of the circulatory system (I00-
I99) ............................................................................................................................................................... 46
CHƯƠNG X BNH H HÔ HP (J00-J99) CHAPTER X Diseases of the respiratory system (J00-J99)
...................................................................................................................................................................... 51
CHƯƠNG XI BNH TIÊU HOÁ (K00-K93) CHAPTER XI Diseases of the digestive system (K00-
K93).............................................................................................................................................................. 56
CHƯƠNG XII BNH DA VÀ MÔ DƯỚI DA (L00-L99)
CHAPTER XII Diseases of skin and subcutaneous tissue (L00-L99)......................................................... 61
CHƯƠNG XIII BNH CA H CƠ XƯƠNG KHP VÀ MÔ LIÊN KT(M00-M99)
CHAPTER XIII Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) .................... 66
CHƯƠNG XIV BNH H SINH DC - TIT NIU (N00-N99N)
CHAPTER XIV Diseases of the genitourinary system (N00-N99)............................................................. 72
CHƯƠNG XV THAI NGHÉN, SINH ĐẺ VÀ HU SN (O00-O99)
CHAPTER XV Pregnancy, childbirth and the puerperium (O00-O99) ...................................................... 78
Phân loại bệnh quốc tế ICD 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân loại bệnh quốc tế ICD 10 - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
Phân loại bệnh quốc tế ICD 10 9 10 326