Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối khi bình phương và phép kiểm định khi bình phương

Được đăng lên bởi lamtoi-yhdp0814
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3065 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÂN PHỐI VÀ PHÉP KIỂM KHI BÌNH PHƢƠNG
2

12.1 Phân phối khi bình phƣơng ( ):
Nếu Xi là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc Xi~ N (0,1) và gọi:

v

Q   Xi2
i 1

thì Q tuân theo luật phân phối khi bình phương (2) với bậc tự do v và được viết là:
TS Nguyen Ngoc Rang; Email: rangbvag@yahoo.com; Website: bvag.com.vn; Trang:1
PHÂN PHỐI PHÉP KIỂM KHI BÌNH PHƢƠNG
12.1 Phân phối khi bình phƣơng (
2
):
Nếu X
i
là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc X
i
~ N (0,1) và gọi:
v
1i
2
i
XQ
thì Q tuân theo luật phân phối khi bình phương (
2
) với bậc tự do v và được viết là:
𝑄~𝑋
𝑣
2
Biểu đồ 12.1 Phân phối
2
với bậc tự do v=4 và v=10.
Phân phối (
2
) có các đặc điểm:
Trung bình của phân phối chính là bậc tự do v (μ =v).
Phương sai bằng 2 lần bậc tự do: σ
2
= 2v
y có trị cực đại (mode) khi x
2
= v-2 (với v ≥2).
Khi bậc tự do v tăng, đường cong khi bình phương tiến dần thành đường
cong chuẩn.
Như vậy phân phối
2
chỉ có 1 thông số là bậc tự do v
Phân phối khi bình phương và phép kiểm định khi bình phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân phối khi bình phương và phép kiểm định khi bình phương - Người đăng: lamtoi-yhdp0814
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phân phối khi bình phương và phép kiểm định khi bình phương 9 10 855