Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp bấm huyệt chữa bệnh Phùng Lực Sinh, Chu Chí Kiệt

Được đăng lên bởi thiengiac0712
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Biên soạn : PHÙNG LỰC SINH - CHU CHÍ KIỆT
Nhà xuất bản Khoa học Thiểm Tây, Trung Quốc
Biên dịch : ĐẶNG BÌNH

PHƢƠNG PHÁP
BẤM HUYỆT CHỮA BỆNH

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Chƣơng 1

NHỮNG PHƢƠNG PHÁP TRỊ LIỆU CÓ HIỆU QUẢ NHẤT
BẰNG HUYỆT ĐẠO

Bí mật của liệu pháp huyệt đạo
Thần kinh thực vật mất đi sự điều tiết là nguồn gốc của mọi bệnh tật
Trên mặt da xuất hiện dấu vết khác thƣờng
Hiệu quả của liệu pháp huyệt đạo đƣợc giới khoa học chú ý
Liệu pháp huyệt đạo tuyệt đối không phải là vạn năng

Bí mật của liệu pháp huyệt đạo
"Liệu pháp huyệt đạo cực kỳ có hiệu quả đối với bệnh tật".
Điều này đã đƣợc khá nhiều ngƣời nhất trí khẳng định. Trên thực tế, nhìn
chung quanh, bên mình chúng ta không thiếu ví dụ về những phƣơng pháp châm
cứu, day bằng ngón tay v.v... chữa khỏi bệnh hoặc khiến bệnh tình chuyển biến
tốt. Ngoài ra, có không ít những ngƣời ƣa thích liệu pháp huyệt đạo, đã lấy bản
thân mình để thể nghiệm hiệu quả của nó.
Về liệu pháp trị bệnh, không nói nhiều ở đây, nhƣng điều có thể khẳng định,
liệu pháp huyệt đạo tuyệt đối không phải là lừa bịp, mà hết sức rõ ràng, nó có tác
dụng trợ lực rất lớn trong trị liệu bệnh tật.

"Vì sao nó có hiệu quả như vậy" ?
Câu hỏi này, kể cả những ngƣời hết lòng ủng hộ về hiệu quả của liệu pháp
huyệt đạo, cũng sẽ đột nhiên phải ấp úng. Bởi vì, mặc dù hết sức có hiệu quả,
nhƣng ta vẫn không thể hiểu rõ nguyên nhân đích thực của nó.
Trong y học Trung Quốc, từ xƣa đến nay đều sử dụng phƣơng thức suy nghĩ
độc đáo của nó để giải thích hiệu quả của liệu pháp huyệt đạo. Ví dụ nhƣ, trong
sách cổ "Hoàng đế nội kinh - Tố vấn" có câu "Khí, huyết không thuận, trăm bệnh
sinh ra". Gọi là khí, huyết chính là một loại năng lƣợng chi phối nội tạng, mà loại
năng lƣợng này nếu nhƣ lƣu thông hỗn loạn, tất sẽ dẫn đến các loại bệnh tật, đó là
tƣ tƣởng truyền thống của y học Trung Quốc từ xƣa đến nay.

Huyệt vị chính nằm trên con đƣờng của sự lƣu thông năng lƣợng. Con đƣờng
lƣu thông này gọi là "kinh, lạc", cách gọi chính xác của huyệt đạo phải là "huyệt
kinh”. Nội tạng nếu nhƣ có hiện tƣợng khác thƣờng, liền sẽ phản ứng ở một vị trí
nào đó có trạng thái khác lạ trên kinh, lạc nội tạng, tiếp đó sẽ phản ứng trên những
huyệt kinh có năng lƣợng không thuận. Do đó, kích thích vào huyệt đạo, để làm
cho năng lƣợng đƣợc lƣu thông, mà đạt đƣợc hiệu quả trị bệnh. Đó là mục đích
của liệu pháp bằng huyệt đạo.

Hình 1
Nhƣng có một điều đáng tiếc, bất kể đã nghe qua bao nhiêu lời chứng minh
về vấn đề này, chúng ta hiện đang sống trong thời đại văn minh, nhƣng vẫn khôn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp bấm huyệt chữa bệnh Phùng Lực Sinh, Chu Chí Kiệt - Người đăng: thiengiac0712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Phương pháp bấm huyệt chữa bệnh Phùng Lực Sinh, Chu Chí Kiệt 9 10 378