Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2006 Về việc ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4908 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ Y TẾ
------Số: 39/2006/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”
--------------------------------BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 26 tháng 7
năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục
trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc
Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------QUY CHẾ
Điều tra ngộ độc thực phẩm
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 39 /2006/QĐ-BYT
ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
--------------------------------------------------------Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về việc điều tra ngộ độc thực phẩm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ sở xảy ra ngộ độc thực
phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ngộ độc, các cá nhân bị ngộ độc và cơ quan Y tế từ
Trung ương đến địa phương.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “ Ngộ độc thực phẩm” là hội chứng cấp tính xảy ra do ăn, uống phải thức ăn có chất độc,
biểu hiện bằng những triệu chứng dạ dày - ruột, thần kinh hoặc những triệu chứng khác tuỳ theo tác
nhân gây ngộ độc.
2. “Vụ ngộ độc thực phẩm” là tình trạng ngộ độc cấp xảy ra với 2 người trở lên có dấu hiệu ngộ
độc khi ăn cùng một loại thực phẩm tại cùng một địa điểm, thời gian. Trường hợp chỉ có một người
mắc và bị tử vong cũng được coi là một vụ ngộ độc thực phẩm.
3. “Mẫu thực phẩm” là thức ăn, đồ uống còn l...
B Y T
-------
S: 39/2006/QĐ-BYT
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
---------------------------------------
Hà Ni, ngày 13 tháng 12 năm 2006
QUYT ĐỊNH
V vic ban hành “Quy chế điu tra ng độc thc phm
---------------------------------
B TRƯỞNG B Y T
Căn c Ngh định s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 ca Chính ph quy định
chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Y tế;
Căn c Pháp lnh V sinh an toàn thc phm s 12/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 26 tháng 7
năm 2003;
Căn c Ngh định s 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 ca Chính ph quy định chi
tiết thi hành mt s điu ca Pháp lnh V sinh an toàn thc phm ;
Xét đề ngh ca Cc trưởng Cc An toàn v sinh thc phm – B Y tế,
QUYT ĐỊNH:
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế điu tra ng độc thc phm”.
Điu 2. Quyết định này có hiu lc sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo.
Điu 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trưởng V Pháp chế, Cc
trưởng Cc An toàn v sinh thc phm, Th trưởng các đơn v liên quan trc thuc B Y tế, Giám đốc
S Y tế các tnh, thành ph trc thuc Trung ương, Th trưởng Y tế các ngành chu trách nhim thi
hành Quyết định này./.
KT. B TRƯỞNG
TH TRƯỞNG
Trnh Quân Hun
Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2006 Về việc ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2006 Về việc ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm” - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2006 Về việc ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm” 9 10 786