Ktl-icon-tai-lieu

Sinh lý hô hấp

Được đăng lên bởi thaiphutho83
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
23

Chương III. SINH LÝ HÔ HẤP VÀ BÓNG BƠI
1.

Các Khái Niệm Chung

1.1

Tiêu hao oxygen

Tiêu hao oxygen là lượng oxygen tiêu thụ bởi cá trong một đơn vị thời gian (đơn vị
tính là mg O2/kg.giờ), và là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá cường độ trao đổi chất bên
trong cơ thể.
1.2

Thải CO2

Thải CO2 là lượng CO2 do cá thải ra trong một đơn vị thời gian (đơn vị tính là mg
CO2/kg.giờ).
1.3

Ngưỡng oxygen

Ngưỡng oxygen là hàm lượng oxygen hòa tan trong nước thấp nhất làm cá bị chết
ngạt (đơn vị tính là mg O2/L hay mL O2/L).
1.4

Hệ số hô hấp (Respiratory quotient)

Hệ số hô hấp là tỉ số giữa thể tích CO2 được sản xuất ra và thể tích O2 được tiêu thụ
trong cùng thời gian đó.
RQ =

VCO2
VO2

Hệ số hô hấp của cá thay đổi từ 0,7–1. Hệ số hô hấp biểu thị quá trình sử dụng các
chất dinh dưỡng để tạo ra năng lượng trong cơ thể: đối với chất lipid có RQ = 0,7, protein
có RQ = 0,8 và carbohydrate có RQ = 1.
1.5

Tần số hô hấp

Tần số hô hấp là số chu kỳ hô hấp của cá trong một đơn vị thời gian, thường tính là
lần/phút. TSHH biểu thị cường độ hô hấp của cá.
Tổng quát cá con có TSHH cao hơn cá trưởng thành, cá sống tầng đáy có TSHH
thấp hơn cá sống tầng mặt.
2.

Cơ Chế Hô Hấp

2.1

Sự vận động cơ giới của sự hô hấp bằng mang

SLĐVTS

NVTư

24

Sở dĩ
dòng nước có
thể thông qua
mang, không
ngừng cung
cấp oxygen
cho cá là nhờ
có sự cử động
của
thành
xoang miệng,
nắp mang và
màng
nắp
mang đã làm
thay đổi áp
lực bên trong
xoang miệng
H.5 Sơ đồ vị trí của các cơ chính liên hệ đến hoạt động hô hấp ở cá xương
và xoang nắp
mang, làm cho nước từ trong miệng chảy vào và từ khe mang chảy ra một cách thụ động
mà đảm bảo được quá trình trên.
Ðể nghiên cứu về sự điều tiết áp lực xảy ra bên trong cơ quan hô hấp, phòng hô hấp
được chia thành hai xoang: xoang miệng và xoang nắp mang, ngăn cách bởi các mang. Hai
xoang này có thể thay đổi được về thể tích bởi hoạt động của 2 bơm và sự thông thương
giữa hai xoang và nước bên ngoài được bảo vệ bởi các valve.
Ở
đầu
chu kỳ hô hấp,
hàm dưới bắt
đầu hạ xuống
tạo ra một sự gia
tăng thể tích của
xoang
miệng,
kết quả là một
sự giảm áp lực
trong xoang đó
làm valve miệng
mở ra và nước
từ bên ngoài
chảy vào xoang
miệng. Khuynh
hướng để cho
nước đã vào
H.6 Sơ đồ minh họa cơ chế bơm đôi cho sự thông khí ở mang cá
xoang
miệng
chảy qua các
mang rất yếu vì nắp mang vẫn được đóng và vì sự giảm áp lực ở xoang miệng và thể tích
xoang nắp mang vẫn không thay đổi. Tiếp theo sau một cách rất ngắn, nắp mang mở ra và
tạo ra một sự giảm áp lực trong xoang nắp m...
SLĐVTS NVTư
23
Chương III. SINH LÝ HÔ HẤP BÓNG BƠI
1. Các Khái Nim Chung
1.1 Tiêu hao oxygen
Tiêu hao oxygen là lượng oxygen tiêu th bi cá trong một đơn v thời gian (đơn vị
tính là mg O
2
/kg.gi), là mt ch tiêu quan trng để đánh giá cường độ trao đổi cht bên
trong cơ thể.
1.2 Thi CO
2
Thi CO
2
là lượng CO
2
do thi ra trong một đơn v thi gian ơn vị tính mg
CO
2
/kg.gi).
1.3 Ngưỡng oxygen
Ngưỡng oxygen là hàm lượng oxygen hòa tan trong nước thp nht làm b chết
ngạt (đơn vị tính là mg O
2
/L hay mL O
2
/L).
1.4 H s hô hp (Respiratory quotient)
H shp là t s gia th tích CO
2
đưc sn xut ra và th tích O
2
đưc tiêu th
trong cùng thời gian đó.
VCO
2
RQ =
VO
2
H s hô hp ca thay đi t 0,7–1. H s hp biu th qtrình s dng các
chất dinh dưỡng để tạo ra năng lượng trong thể: đối vi cht lipid có RQ = 0,7, protein
có RQ = 0,8 và carbohydrate có RQ = 1.
1.5 Tn s hô hp
Tn s hô hp là s chu k hp ca cá trong một đơn vị thời gian, thường tính là
ln/phút. TSHH biu th cường độ hô hp ca cá.
Tổng quát con TSHH cao hơn cá trưởng thành, sng tng đáy TSHH
thp hơn cá sống tng mt.
2. ChếHp
2.1 S vn động giới ca s hp bng mang
Sinh lý hô hấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh lý hô hấp - Người đăng: thaiphutho83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Sinh lý hô hấp 9 10 708