Ktl-icon-tai-lieu

Sốc chung

Được đăng lên bởi thaiphutho83
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7/19/13

[Bài giảng] Chẩn đoán và xử trí cấp cứu một số loại sốc

SỐC
ThS. Bs. Lê Văn Ký
TS. Bs. Phùng Nam Lâm
I. ĐỊNH NGHĨA
Sốc là một tình trạng giảm dòng máu và cung cấp ôxy cho tổ chức ngoại vi dẫn đến suy sụp hoạt động chuyển
hoá tế bào và cơ quan.
II. SINH BỆNH HỌC
­ Sự điều hoà huyết áp: Huyết áp phụ thuộc vào cung lượng tim và sức cản mạch ngoại vi.
+ Cung lượng tim lại phụ thuộc vào thể tích tống máu và tần số tim.
+ Thể tích tống máu phụ thuộc vào sức co bóp cơ tim và tiền gánh.
Tất cả các nguyên nhân gây giảm các yếu tố trên đều làm giảm huyết áp:
1. Giảm thể tích tuần hoàn cấp (Tiền gánh giảm): mất 15­25% thể tích tuần hoàn:
­ Sốc mất máu: Chấn thương, các nguyên nhân nội khoa như xuất huyết tiêu hoá, ho ra máu, chảy máu cam...
Nguyên nhân ngoại khoa như vỡ ung thư gan, vỡ chửa ngoài tử cung...
­ Sốc mất nước: Bỏng, nôn, ỉa chảy...
2. Tăng dung tích hệ mạch ( giãn mạch cấp) kết hợp với giảm thể tích tuần hoàn do tăng tính thấm thành mạch (
Tiền gánh giảm):
­ Sốc nhiễm khuẩn.
­ Sốc phản vệ.
­ Sốc thần kinh: Chấn thương tuỷ.
3. Sốc tim: Co bóp cơ tim, hậu gánh­sức cản mạch ngoại vi, tần số tim đều giảm:
­ Nhồi máu cơ tim cấp, viêm cơ tim cấp.
­ Ép tim cấp.
­ Nhồi máu phổi.
­ Loạn nhịp tim.
Hậu quả của hạ huyết áp dẫn đến thiếu oxy tế bào, do đó các quá trình chuyển hoá trong tế bào phải theo con
đường chuyển hoá yếm khí sinh ra nhiều axít lactic gây toan chuyển hoá. Đồng thời để bù trừ vào sự giảm
huyết áp, cơ thể tăng tiết catecholamin gây co thắt cơ trơn trước và sau mao mạch, làm cho vi tuần hoàn chậm
lại làm giảm cung cấp oxy tế bào.
Thêm nữa: giảm oxy tế bào dẫn đến sản xuất các chất trung gian hoá học làm tăng tính thấm thành mạch, làm
nước thoát từ lòng mạch ra khoảng kẽ, do đó làm giảm thể tích trong lòng mạch. Các chất trung gian hoá học
cũng làm giảm co bóp cơ tim. Cuối cùng làm nặng tình trạng sốc và đưa sốc vào vòng luẩn quẩn.
Hậu quả cuối cùng của sốc sẽ xảy ra ở phạm vi các tế bào bị huỷ hoại dần do thiếu oxy:

bacsinoitru.vn/f21/904-chan-doan-va-xu-tri-cap-cuu-mot-so-loai-soc.html#top

1/13

7/19/13

[Bài giảng] Chẩn đoán và xử trí cấp cứu một số loại sốc

­ Ở thận: Hoại tử vỏ thận gây suy thận cấp.
­ Ở gan: Hoại tử giữa múi gây suy gan cấp.
­ Ở tuỵ: Hoại tử tế bào giống như viêm tuỵ cấp.
­ Ở tim: Suy tim, giảm cung lượng tim.
­ Ở phổi: Phổi sốc, hội chứng ARDS.
­ Ở máu: Đông máu rải rác trong lòng mạch( CIVD).
­ Ở não: Hạ huyết áp có thể gây rối loạn ý thức thậm chí hôn mê, nhũn não đặc biệt là ở người già.
III. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯ...
7/19/13
[Bài giảng] Chẩn đoán và xtrí cấp cứu một số loại sốc
bacsinoitru.vn/f21/904-chan-doan-va-xu-tri-cap-cuu-mot-so-loai-soc.html#top
1/13
SC
ThS.Bs.LêVănKý
TS.Bs.PhùngNamLâm
I.ĐNHNGHĨA
Sclàmộttìnhtrạnggiảmngmáuvàcungcấpôxychotổchứcngoạividẫnđếnsuysụphoạtđộngchuyển
hoátếbàovàcơquan.
II.SINHBỆNHHỌC
Sựđiềuhoàhuyếtáp:Huyếtápphụthuộcvàocunglưngtimvàsccảnmạchngoạivi.
+Cungngtimlạiphụthuộcvàothểtíchtốngmáuvàtầnsốtim.
+Thểtíchtốngmáuphụthuộcvàosccobópcơtimvàtiềnnh.
Tấtcảcácnguyênnhângâygiảmcácyếutốtrênđềulàmgiảmhuyếtáp:
1.Giảmthểtíchtuầnhoàncấp(Tiềnnhgiảm):mất1525%thểtíchtuầnhoàn:
Sốcmtmáu:Chấnthương,cácnguyênnhânnộikhoanhưxuấthuyếttiêuhoá,horamáu,chảymáucam...
Nguyênnhânngoạikhoanhưvungthưgan,vchửangoàitcung...
Sốcmtnước:Bỏng,n,ỉachảy...
2.Tăngdungtíchhệmạch(giãnmạchcấp)kếthợpvigiảmthểtíchtuầnhoàndotăngtínhthấmthànhmạch(
Tiềngánhgiảm):
Sốcnhiễmkhuẩn.
Sốcphảnvệ.
Sốcthầnkinh:Chấnthươngtuỷ.
3.Sốctim:Cobópcơtim,hậugánhsứccảnmchngoạivi,tầnsốtimđềugiảm:
Nhồimáucơtimcấp,viêmcơtimcấp.
Éptimcấp.
Nhồimáuphổi.
Loạnnhịptim.
Hậuquảcủahạhuyếtápdẫnđếnthiếuoxytếbào,dođócácquátrìnhchuynhoátrongtếophảitheocon
đườngchuyểnhoáyếmkhísinhranhiềuaxítlacticytoanchuyểnhoá.Đồngthờiđểbùtrừvàosgiảm
huyếtáp,cơthểtăngtiếtcatecholamingâycothắtcơtrơntrướcvàsaumaomạch,làmchovituầnhoànchậm
lạilàmgiảmcungcấpoxytếbào.
Thêmnữa:giảmoxytếbàodẫnđếnsảnxuấtcácchấttrunggianhoáhọclàmtăngtínhthấmthànhmạch,làm
nướcthoáttlòngmchrakhoảngkẽ,dođólàmgiảmthểtíchtronglòngmạch.Cácchấttrunggianhoáhọc
cũnglàmgiảmcobópcơtim.Cuốicùnglàmnặngtìnhtrạngsốcvàđưasốcvàovòngluẩnquẩn.
Hậuquảcuốicùngcủasốcsẽxảyraphạmvicáctếobịhuỷhoạidầndothiếuoxy:
Sốc chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sốc chung - Người đăng: thaiphutho83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Sốc chung 9 10 784