Ktl-icon-tai-lieu

Surimi – Surimi Seafood

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Surimi – Surimi Seafood

Nhóm 2 – ĐHTP3
BỘ CÔNG THƢƠNG

TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC-THỰC PHẨM


BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN-XÚC SẢN

TIỂU LUẬN
GVHD : Nguyễn Thị Thanh Bình
LỚP

: ĐHTP3

NHÓM : 2
Nhomac169@gmail.com

1

Surimi – Surimi Seafood

Nhóm 2 – ĐHTP3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03, 2010
BỘ CÔNG THƢƠNG

TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC-THỰC PHẨM


BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN-XÚC SẢN

Nhomac169@gmail.com

2

Surimi – Surimi Seafood

Nhóm 2 – ĐHTP3

GVHD : Nguyễn Thị Thanh Bình
LỚP

: ĐHTP3

NHÓM : 2
Danh sách nhóm
1. Nguyễn Trung Nhân – 0771637 (NT)
2. Huỳnh Thành Trung – 0771757
3. Dƣơng Thị Hà Nhƣ – 0771496
4. Hồ Thị Thanh Hiếu - 0771725
5. Vũ Kim Hƣờng - 0771102
6. Cao Thị Ngọc Tuyền - 0770834
7. Mai Hạnh Nguyên - 0770613
8. Mai Nguyễn Thục Hiền – 0770770

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03, 2010
Nhomac169@gmail.com

3

Surimi – Surimi Seafood

Nhóm 2 – ĐHTP3

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1
SURIMI – SURIMI SEAFOOD ......................................................................... 2

A. SURIMI ............................................................................................... 2
1. TỔNG QUAN VỀ SURIMI ........................................................... 2
1.1. Lịch sử surimi .......................................................................... 2
1.2. Surimi ....................................................................................... 4
2. NGUYÊN LIỆU CÁ ................................................................................ 5
2.1. Nguyên liệu trên Thế giới ............................................................. 5
2.2. Nguyên liệu ở Việt Nam ................................................................ 8

Nhomac169@gmail.com

4

Surimi – Surimi Seafood

Nhóm 2 – ĐHTP3

3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT ....................................................................... 10
3.1. Sơ đồ quy trình ........................................................................... 10

3.2. Thuyết minh qui trình ........................................................... 11
3.2.1. Xử lý sơ bộ .................................................................... 11
3.2.2. Fillet.............................................................................. 15
3.2.3. Rửa lần 1 (rửa fillet) .................................................... 16
3.2.4....
Surimi Surimi Seafood Nhóm 2 – ĐHTP3
Nhomac169@gmail.com 1
B CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HC-THC PHM

B MÔN: CÔNG NGHỆ CH BIN THY SN-XÚC SN
TIU LUN
GVHD : Nguyn Th Thanh Bình
LP : ĐHTP3
NHÓM : 2
Surimi – Surimi Seafood - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Surimi – Surimi Seafood - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Surimi – Surimi Seafood 9 10 606