Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tập huấn An toàn vệ sinh thực phẩm

Được đăng lên bởi Khanh Nguyễn Tuấn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NĂM THÌA KHÓA ĐỂ CÓ
THỰC PHẨM AN TOÀN HƠN

Mục đích của đào tạo
Nâng cao nhận thức của học viên về vấn đề
VSATTP
Giúp học viên biết cách chế biến thực phẩm
an toàn

1.

5.Sử dụng

Giữ vệ sinh
NĂM CHÌA KHÓA
ĐỂ CÓ THỰC PHẨM AN TOÀN

nước sạch
và nguyên
liệu an toàn

4. Bảo

2. Để riêng thực

phẩm sống và
chín, thực phẩm
cũ và mới

3. Chế biến

thực phẩm
đúng cách

quản
thực
phẩm
ở nhiệt
độ an
toàn

Giữ vệ sinh

Giữ vệ sinh thiết bị, dụng
cụ ăn, uống và cơ sở
sạch sẽ

Rửa tay trước khi
ăn và chế biến
thực phẩm

Không chế biến
thực phẩm khi
bị ốm, mắc
bệnh truyền
nhiễm

Giữ vệ sinh
Che đậy và
bao gói
thực phẩm

Để các hoá chất cách xa thực
phẩm
Không chia
bốc thực
phẩm trực
tiếp bằng tay
và để thực
phẩm trên
nền nhà

Giữ vệ sinh

Không cho
vật nuôi vào
khu vực chế
biến thực
phẩm

Giữ vệ sinh

Điều
Điều kiện
kiện về
về thiết
thiết bị
bị và
và dụng
dụng cụ
cụ
Yêu
Yêu cầu:
cầu:
++ Các
Các dụng
dụng cụ
cụ dùng
dùng chứa
chứa đựng
đựng ,, chế
chế biến
biến
thực
thực phẩm
phẩm phải
phải được
được làm
làm từ
từ nguyên
nguyên liệu
liệu
không
không độc,
độc, không
không gây
gây mùi
mùi lạ,
lạ, không
không hấp
hấp thụ,
thụ,
không
không thôi
thôi nhiễm,
nhiễm, không
không bị
bị ăn
ăn mòn
mòn bởi
bởi nước,
nước,
nhiệt
nhiệt độ.
độ.
++ Nhẵn,
Nhẵn, không
không rạn
rạn nứt,
nứt, dễ
dễ làm
làm sạch
sạch và
và tẩy
tẩy
trùng.
trùng.

Điều kiện về con người:
- Đào tạo về kiến thức và thực hành
VSATTP: Nhân viên đặc biệt là những người
xử lý thực phẩm, cần đảm bảo có hiểu biết tối
thiểu về VSATTP và thực hành tốt các quy
trình, quy phạm VSATTP. Chủ các cơ sở chế
biến phải liên hệ với cơ quan y tế tổ chức các
khoá đào tạo về VSATTP. Mỗi người chế
biến, nấu nướng, phục vụ phải có chứng chỉ
đã được đào tạo về VSATTP theo quy định.

Sức
Sứckhoẻ
khoẻ của
của người
ngườinấu
nấu nướng,
nướng,chế
chếbiến,
biến,phục
phụcvụ:
vụ:
++Khám
Khámsức
sứckhoẻ
khoẻkhi
khituyển
tuyểndụng
dụngvà
vàkhám
khámđịnh
địnhkỳ
kỳítítnhất
nhất
mỗi
mỗinăm
năm11 lần.
lần.
++Khi
Khikhám
khám sức
sứckhoẻ
khoẻ ngoài
ngoài kiểm
kiểmtra
trachung,
chung,cần
cầnchú
chúýýcác
các
bệnh
bệnh truyền
truyềnnhiễm
nhiễm như
như lao,
lao, lỵlỵtrực
trựctrùng…
trùng…và
vàcác
cácbệnh
bệnh
ngoài
ngoàida,
da,bệnh
bệnhđường
đườnghô
hôhấp,
hấp, bệnh
bệnh đường
đườngtiêu
tiêuhoá
hoávà
và phải
phải
xét
xétnghiệm
nghiệm phân
phânđể
để phát
phát hiện
hiệnngười
người lành
lànhmang
mangvivi khuẩn
khuẩn
gây
gâybệnh
bệnh(thương
(thươnghàn,
hàn,lỵlỵtrực
trựctrùng,
trùng,giun,
giun,sán…).
sán…).Những
Những
người
ngườimắc
mắccác
cácbệnh
...
NĂM THÌA KHÓA ĐỂ CÓ
NĂM THÌA KHÓA ĐỂ CÓ
THỰC PHẨM AN TOÀN HƠN
THỰC PHẨM AN TOÀN HƠN
Tài liệu tập huấn An toàn vệ sinh thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tập huấn An toàn vệ sinh thực phẩm - Người đăng: Khanh Nguyễn Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tài liệu tập huấn An toàn vệ sinh thực phẩm 9 10 161