Ktl-icon-tai-lieu

Tăng cường hành vi có lợi cho sức khỏe

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 3556 lần   |   Lượt tải: 1 lần
OPULATION REFERENCE BUREAU

Tập san Sức khoẻ
Một xuất bản phẩm của Văn Phòng về các Vấn đề liên quan đến Dân Số

Số 2

Tăng cường hành vi có lợi cho
sức khỏe
Tác giả: Elaine M. Murphy

POPULATION REFERENCE BUREAU
VĂN PHÒNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DÂN SỐ

KỶ NIỆM 75 NĂM 1929 -2004

Văn phòng về các vấn đề liên quan đến Dân số (Population Reference Bureau)
Được thành lập từ năm 1929, Văn phòng về các vấn đề liên quan đến Dân số
(Population Reference Bureau) là cơ quan hang đầu trong việc cung cấp một cách
kịp thời và khách quan về các thông tin liên quan đến các khuynh hướng về dân số
ở Hoa Kỳ và quốc tế và các tác động của chúng. Thông qua một loạt các hoạt động,
bao gồm các xuất bản, dịch vụ thông tin, hội thảo và hỗ trợ kỹ thuật. Văn phòng
về các vấn đề liên quan đến Dân số thông tin cho các nhà hoạch định chính sách,
các nhà giáo dục, cơ quan thông tin đại chúng , và các cá nhân có liên quan
đang làm việc trong các toàn thế giới. Các nỗ lực của chúng tôi được sự ủng hộ
thông qua các hợp đồng của chình phủ các nước, các tài trợ nghiên cứu của các
quỹ, sự đóng góp của các cá nhân và hợp tác, và bán các xuất băn phẩm. Văn phòng
về các vấn đề liên quan đến Dân số được quản lý bởi một ban điều hành bao gồm
các thành viên đại diện cho các lĩnh vực chuyên môn và cộng đồng khác nhau

Tập san sức khỏe cung cấp cho người đọc một quan điểm chung và toàn diện, dễ hiểu
và dễ sử dụng về các vấn đề chủ yếu liên quan đến chính sách về sức khỏe quốc tế.
Xuất bản phẩm này được cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà phân
tích, các giám đốc phụ trách chương trình, các luật sư, nhà báo, thủ thư, các giáo sư
và các sinh viên. Tập san sức khỏe được giúp đỡ thông qua một khoản tài trợ cho Văn
phòng về các vấn đề liên quan đến Dân số (Population Reference Bureau-PRB) của
Quỹ Bill và Melinda Gate với mục đích làm cho người sử dụng trên toàn thế giới có
khả năng tiếp cận rộng rãi hơn với các phát hiện nghiên cứu quan trọng. Sáng kiến
này cũng bao gồm việc đào tạo, các hoạt động liên quan đến Internet và các hoạt động
khác để tăng cường các chính sách và chương trình liên quan đến sức khỏe.
Bạn cũng có thể tìm thấy xuất bản phẩm này tại Văn phòng về các vấn đề liên quan
đến Dân số. Để trở thành thành viên của Văn phòng về các vấn đề liên quan đến Dân
số hay để đặt các tài liệu do Văn phòng về các vấn đề liên quan đến Dân số xuất bản
xin hãy liên hệ: PRB, 1875 Connecticut Ave., NW, Suite 520, 202-328-3937; Email:
popref@prb.org; Website: www.prb.org.
Nếu bạn muốn t...
OPULATION REFERENCE BUREAU
Tp san Sc kho
Mt xut bn phm ca Văn Phòng v các Vn đề liên quan đến Dân S S 2
Tăng cường hành vi có li cho
sc khe
Tác gi: Elaine M. Murphy
POPULATION REFERENCE BUREAU
VĂN PHÒNG V CÁC VN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DÂN S K NIM 75 NĂM 1929 -2004
Tăng cường hành vi có lợi cho sức khỏe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tăng cường hành vi có lợi cho sức khỏe - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tăng cường hành vi có lợi cho sức khỏe 9 10 869