Ktl-icon-tai-lieu

Tạp chí y dược học

Được đăng lên bởi Nguyễn Quỳnh Anh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 6 lần
T¹p chÝ y - dîc häc qu©n sù sè 2-2013
§Þnh lîng cefalexin trong huyÕt t¬ng lîn b»ng s¾c ký
láng hiÖu n¨ng cao
Đào Văn Đôn*; Nguyễn Văn Bạch*; Thị Huyền Trang**; Đn Cao Sơn***
Tãm t¾t
Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với detector UV (260 nm) được xây dựng và thẩm định để
định lượng cefalexin trong huyết tương lợn, sử dụng cefaclor làm chất nội chuẩn. Sau khi kết tủa protein trong
huyết tương bằng axít tricloroacetic, CEP chất nội chuẩn được phân tách với điều kiện sắc sau: cột
Phenomenex Gimini C18 (5 µm, 250 x 4 mm) 40
0
C, với pha động ACN:K
2
HPO
4
0,01M pH 7,0 (15/55, v/v),
tốc độ 1,0 ml/phút. Phương pháp phân tích giới hạn định lượng < 0,5 µg/ml, với RSD < 2%; khoảng tuyến
tính 0,5 - 25 µg/ml, độ chính xác trong ngày khác ngày lần lượt 1,7 - 4,9% và 3,6 - 5,8%; độ đúng trong
ngày khác ngày lần lượt 96,9 - 112,9% và 85,9 - 113,1%. Phương pháp phân tích đã xây dựng có thể
được sử dụng trong nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học của cefalexin trên lợn thực nghiệm.
* Từ khóa: Cefalexin; Sắc ký lỏng hiệu năng cao; Huyết tương lợn.
DETERMINATION OF CEFALEXIN IN PIG PLASMA BY HIGH
PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY METHOD
Summary
A sensitive and selective HPLC method with UV detection (260 nm) was developed and validated for
quantitation of cefalexin in pig plasma using cefaclor as an internal standard (IS). After precipitating protein in
plasma by tricloro acetic acid, the analyte and IS were eluted from Phenomenex Gemini C18 column (5
µ
m,
250 x 4 mm) at 4
°
C temperature with a mobile phase consisting of 10 mM phosphate buffer (pH
7.0:acetonitrile (85/15, v/v), at a flow rate of 1.0 ml/min. The lower limit of quantitation was 0.5 µg/mL, with a
relative standard deviation of less than 2%. A linear range of 0.5 - 25 µg/mL was established. This HPLC
method was validated with between-batch and within-batch precision of 1.7 - 4.9% and 3.6 - 5.8%,
respectively. The between-batch and within-batch accuracy was 96.9 to 112.9% and 85.9 to 113.1%,
respectively. This validated method is sensitive and repeatable enough to be used in bioavailability and
bioequivalence studies.
* Key words: Cefalexin; HPLC; Pig plasma.
§Æt vÊn ®Ò
Cefalexin (CEF) là kháng sinh nhóm
cephalosporin thế h 1. Đây kháng sinh
phổ rộng, được ra đời từ những năm 1970,
nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi trong điu
trị nhiễm khuẩn thông thường. CEF thời
gian bán thải ngắn (0,5 - 1giờ), tác dụng
6 - 8 giờ nên phải sử dụng nhiều lần trong
ny (4 lần) đđt được hiệu quđiều trị.
* Häc viÖn Qu©n y
** ViÖn Y häc Hµng Kh«ng
*** ViÖn KiÓm nghiÖm Thuèc TW
ChÞu tr¸ch nhiÖm néi dung khoa häc: GS. TS. NguyÔn Liªm
PGS. TS. NguyÔn V¨n Minh
Đã một số nghiên cứu được công b v
xây dựng phương pháp định lượng CEF
các hoạt chất khác trong huyết tương động
vật t nghiệm khác nhau n thỏ, chó [1].
7
Tạp chí y dược học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tạp chí y dược học - Người đăng: Nguyễn Quỳnh Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tạp chí y dược học 9 10 330