Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập tại trung tâm y tế phường 8 - Quận Phú Nhuận

Được đăng lên bởi hong-lam
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 18519 lần   |   Lượt tải: 54 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

BẢNG CHẤM ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên:
Lớp

:

Mã số sinh viên

:

Cán Bộ trực tiếp hướng dẫn tại cơ sở: YS DƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT
Giáo Viên Bộ môn PT nhóm thực tập:
Thời gian thực tập: Từ ngày :

năm 2012

Đến ngày :
STT
A
1
2
3
B
1
2
3

tháng
tháng

năm 2012

NỘI DUNG
ĐIỂM TỐI ĐA ĐIỂM THỰC
THÁI ĐỘ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
4
Đạo đức
2
Tác phong
1
Chuyên cần
1
NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO
6
Hình thức
2
Nội dung
4
TỔNG CỘNG
10
( Sinh viên đạt> 60% số điểm mới đạt đợt thực tập)
XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
TRƯỞNG TRẠM

MỤC LỤC
Nội dung trang
1

Lời mở đầu ..........................................................................................................................6
PHẦN 1 GỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1.Tên đơn vị và địa chỉ đơn thực tập ..............................................................................7
1.1.Tên đơn vị ..................................................................................................................7
1.2.Địa chỉ đơn vị thực tập...............................................................................................7
2.Nhiệm vụ quy mô tổ chức .............................................................................................7
2.1.BS Lê Ngọc Ánh .......................................................................................................7
2.2.YS Dương Thị Ánh Nguyệt........................................................................................7
2.3.NHS Trần Thị Uyên Nga............................................................................................7
2.4.DT Phạm Thị Thanh Xuân.........................................................................................7
2.5. YS Đặng Đình Tuấn..................................................................................................7
3.Chỉ tiêu , kế koạch và thành tích hoạt động .................................................................8
3.1.Công tác dược ............................................................................................................8
3.2.Các chỉ tiêu :
3.2.1. Vệ sinh an toàn thực phẩm...............................................................................8
3.2.2.Tiêm chủng mở rộng ........................................................................................8
3.2.3. Chương trình vệ sinh ngoại cảnh.....................................................................
3.2.4.Chương trình ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
BẢNG CHẤM ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên:
Lớp :
Mã số sinh viên :
Cán Bộ trực tiếp hướng dẫn tại cơ sở: YS DƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT
Giáo Viên Bộ môn PT nhóm thực tập:
Thời gian thực tập: Từ ngày : tháng năm 2012
Đến ngày : tháng năm 2012
STT NỘI DUNG ĐIỂM TỐI ĐA ĐIỂM THỰC
A THÁI ĐỘ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 4
1 Đạo đức 2
2 Tác phong 1
3 Chuyên cần 1
B NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO 6
1 Hình thức 2
2 Nội dung 4
3 TỔNG CỘNG 10
( Sinh viên đạt> 60% số điểm mới đạt đợt thực tập)
XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
TRƯỞNG TRẠM
MỤC LỤC
Nội dung trang
1
Thực tập tại trung tâm y tế phường 8 - Quận Phú Nhuận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập tại trung tâm y tế phường 8 - Quận Phú Nhuận - Người đăng: hong-lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Thực tập tại trung tâm y tế phường 8 - Quận Phú Nhuận 9 10 36