Ktl-icon-tai-lieu

Thương hàn luận

Được đăng lên bởi thiengiac0712
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam

THƯƠNG HÀN LUẬN
THÁI DƯƠNG BỆNH
Điều 1
* Thái dương chi vị bệnh, mạch Phù, đầu hạng cường thống, nhi ố hàn.
+ Thái dương bệnh (biểu hiện) mạch Phù, đầu và gáy cứng đau mà sợ gío.
Điều 2
* Thái dương bệnh, phát nhiệt, hạn xuất, ố phong, mạch Hoãn gỉa, danh vi Trúng Phong.
+Thái dương bệnh, phát sốt, ra mồ hôi, sợ gío, mạch Hoãn, gọi là Trúng Phong.
Điều 3
Thái dương bệnh, hoặc dĩ phát nhiệt, hoặc vị phát nhiệt, tất ố hàn, thể thống, ẩu nghịch. Mạch
âm dương Câu Khẩn giả, danh viết Thương Hàn.
Thái dương bệnh, hoặc đã phát sốt hoặc chưa phát sốt, sẽ sợ gío, cơ thể đau nhức, ói mửa,
mạch âm dương Câu, Khẩn, gọi là Thương Hàn.
Điều 4
Bị thương hàn một ngày, khí của Thái dương chịu trước, nếu mạch tĩnh (không cấp sác, cấp là
bệnh chỉ ở Thái dương, không truyền vào Thiếu âm), nếu hơi muốn thổ, nếu thấy táo phiền và
mạch thời Sác cấp (đó là bệnh thuộc về khí của Thái dương, lại kiêm thấy có sự “hóa” của kinh
thiếu âm) thế tức là bệnh đã truyền.
Điều 5
Bị thương hàn đã hai, ba ngày không thấy các chứng của kinh Dương minh và kinh Thiếu
dương. Đó là bệnh không truyền.
Điều 6
Bệnh ở Thái dương phát nhiệt mà khát, không ghét lạnh là ôn bệnh. Nếu phát hạn rồi, mình lại
nóng như đốt, gọi là phong ôn. Bệnh phong ôn, mạch Âm Dương đều phù, tự ra mồ hôi, mình
nặng, ngủ nhiều, hơi thở như ngáy, nói năng khó nên lời. Nếu bị nhiễm hạ, tiểu tiện sẽ không lợi,
trực thị, són đái, nếu dùng lửa châm cứu, nhẹ thì ngoài da phát vàng, nặng thì như kinh giản, có
khi lại khế túng (gân mạch co rút, thõng ra); nếu dùng lửa xông đi, một lần nghịch còn có thể
sống, hai lần nghịch khó lòng toàn mạng.
Điều 7
Bệnh, có chứng phát nhiệt rồi mới ghét lạnh là phát ra ở Dương, không phát nhiệt mà ghét lạnh;
là phát ra ở Âm. Phát ra ở Âm sáu ngày lành, phát ra ở Dương bảy ngày lành. Bởi vì số Dương 7
mà số Âm 6 vậy.
Điều 8
Bệnh ở Thái dương đầu nhức, đến bảy ngày trở lên sẽ tự khỏi vì dẫn qua bản kinh của nó đã hết
rồi. Nếu chưa khỏi lại muốn truyền kinh lần nữa, nên châm kinh túc Dương minh Vị (Tức là châm
huyệt Túc Tam Lý (dưới đầu gối ba tấc). Ngồi ngay co đầu gối, ngón tay úp xuống xương ống, tại
đầu ngón tay giữa là đúng huyệt. Châm 3-7 phân) khiến cho không truyền kinh được nữa thì
khỏi.
Điều 9
Bệnh ở Thái dương khi muốn giải từ giờ tỵ đến giờ mùi.
Điều 10
Người trúng phong biểu đã giải nhưng chưa được thật khoan khoái, chờ đến mười hai ngày sẽ
khỏi.
Điều 11
Bệnh nhân cơ thể rất nóng mà lại muốn được mặc áo. đó là nhiệt ở bì phu mà hàn ở cốt tủy.
Điều ...
THƯƠNG HÀN LUN
THÁI DƯƠNG BNH
Điu 1
* Thái dương chi v bnh, mch Phù, đầu hng cường thng, nhi hàn.
+ Thái dương bnh (biu hin) mch Phù, đầu và gáy cng đau mà s gío.
Điu 2
* Thái dương bnh, phát nhit, hn xut, phong, mch Hoãn ga, danh vi Trúng Phong.
+Thái dương bnh, phát st, ra m hôi, s gío, mch Hoãn, gi là Trúng Phong.
Điu 3
Thái dương bnh, hoc dĩ phát nhit, hoc v phát nhit, tt hàn, th thng, u nghch. Mch
âm dương Câu Khn gi, danh viết Thương Hàn.
Thái dương bnh, hoc đã phát st hoc chưa phát st, s s gío, cơ th đau nhc, ói ma,
mch âm dương Câu, Khn, gi là Thương Hàn.
Điu 4
B thương hàn mt ngày, khí ca Thái dương chu trước, nếu mch tĩnh (không cp sác, cp là
bnh ch Thái dương, không truyn vào Thiếu âm), nếu hơi mun th, nếu thy táo phin và
mch thi Sác cp (đó là bnh thuc v khí ca Thái dương, li kiêm thy có s “hóa” ca kinh
thiếu âm) thế tc là bnh đã truyn.
Điu 5
B thương hàn đã hai, ba ngày không thy các chng ca kinh Dương minh và kinh Thiếu
dương. Đó là bnh không truyn.
Điu 6
Bnh Thái dương phát nhit mà khát, không ghét lnh là ôn bnh. Nếu phát hn ri, mình li
nóng như đốt, gi là phong ôn. Bnh phong ôn, mch Âm Dương đều phù, t ra m hôi, mình
nng, ng nhiu, hơi th như ngáy, nói năng khó nên li. Nếu b nhim h, tiu tin s không li,
trc th, són đái, nếu dùng la châm cu, nh thì ngoài da phát vàng, nng thì như kinh gin, có
khi li khế túng (gân mch co rút, thõng ra); nếu dùng la xông đi, mt ln nghch còn có th
sng, hai ln nghch khó lòng toàn mng.
Điu 7
Bnh, có chng phát nhit ri mi ghét lnh là phát ra Dương, không phát nhit mà ghét lnh;
là phát ra Âm. Phát ra Âm sáu ngày lành, phát ra Dương by ngày lành. Bi vì s Dương 7
mà s Âm 6 vy.
Điu 8
Bnh Thái dương đầu nhc, đến by ngày tr lên s t khi vì dn qua bn kinh ca nó đã hết
ri. Nếu chưa khi li mun truyn kinh ln na, nên châm kinh túc Dương minh V (Tc là châm
huyt Túc Tam Lý (dưới đầu gi ba tc). Ngi ngay co đầu gi, ngón tay úp xung xương ng, ti
đầu ngón tay gia là đúng huyt. Châm 3-7 phân) khiến cho không truyn kinh được na thì
khi.
Điu 9
Bnh Thái dương khi mun gii t gi t đến gi mùi.
Điu 10
Người trúng phong biu đã gii nhưng chưa được tht khoan khoái, ch đến mười hai ngày s
khi.
Điu 11
Bnh nhân cơ th rt nóng mà li mun được mc áo. đó là nhit bì phu mà hàn ct ty.
Điu 12
Thái dương trúng phong, Dương Phù mà Âm Nhược, m hôi s t gây ra, gây gy ghét lnh, rn
rn ghét gió, hâm hp phát nhit, mũi th phì phò và a khan. Quế Chi Thang ch v bnh y.
Điu 13
Bnh Thái dương, đầu nhc, phát nhit thy có m hôi ra và ghét gió. Bài Quế Chi Thang ch
v bnh y.
Điu 14
Bnh Thái dương, c lưng ngay đờ, ch hơi ng ngoy, li m hôi ra, ghét gió. Bài Quế Chi Gia
Cát Căn Thang ch v bnh y.
Điu 15
Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
Thương hàn luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương hàn luận - Người đăng: thiengiac0712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thương hàn luận 9 10 211