Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp  cận  một  số     hội  chứng  thường  gặp   trong  cấp  cứu  tim  mạch  

Được đăng lên bởi diemnhe95
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiếp	  cận	  một	  số	  	  
hội	  chứng	  thường	  gặp	  
trong	  cấp	  cứu	  8m	  mạch	  
PGS.TS.	  Phạm	  Mạnh	  Hùng	  
Bộ	  Môn	  Tim	  Mạch	  -­‐	  ĐHYHN	  

Những	  hội	  chứng	  thường	  gặp	  trong	  
cấp	  cứu	  Tim	  mạch	  
• 
• 
• 
• 
• 
	  

Ngừng	  tuần	  hoàn/trụy	  =m	  mạch	  
Đau	  ngực	  cấp	  
Khó	  thở	  
Hồi	  hộp	  trống	  ngực	  
Ngất	  

Trụy	  Tim	  Mạch	  	  
(Cardiovascular	  Collapse)	  
•  Là	  Qnh	  trạng	  suy	  giảm	  nhanh/đột	  ngột	  chức	  năng	  
tuần	  hoàn	  bao	  gồm	  cả:	  
–  Ngừng	  tuần	  hoàn	  
–  Shock	  mất	  bù	  hoặc	  Shock	  còn	  bù	  	  

•  Tiếp	  cận	  điều	  trị	  theo	  các	  hướng	  dẫn	  đã	  có	  
•  Chú	  ý:	  
–  Ưu	  =ên:	  Duy	  trì	  đường	  thở	  và	  cung	  cấp	  o	  xy	  đầy	  đủ;	  
Đảm	  bảo	  đủ	  tưới	  máu	  duy	  trì	  cơ	  quan	  trọng	  yếu	  là	  
Tim	  và	  Não	  
–  Khi	  ổn	  định	  được	  Qnh	  hình:	  nhanh	  chóng	  Qm	  và	  giải	  
quyết	  sớm	  các	  nguyên	  nhân	  

Đau	  ngực	  cấp	  !!!	  

Nguyên	  nhân	  Đau	  ngực	  cấp?	  
Những	  Hnh	  trạng	  nặng	  –	  
đe	  dọa	  Onh	  mạng?	  
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hội	  chứng	  ĐMV	  cấp	  
Tách	  thành	  ĐMC	  
Nhồi	  máu	  phổi	  
Tràn	  khí	  MP	  
TDMT	  ép	  =m	  
Bệnh	  lý	  trung	  thất	  (vd.	  vỡ	  
thực	  quản…)	  

Tình	  trạng	  thông	  thường	  
•  Nguyên	  nhân	  từ	  =m/màng	  
=m	  
•  Nguyên	  nhân	  từ	  phổi/màng	  
phổi	  
•  Thành	  ngực/cơ/xương	  
•  Tiêu	  hóa	  
•  Nguyên	  nhân	  khác:	  herpes	  
zoster;	  bệnh	  hệ	  thống;	  cận	  
ung	  thư…	  

Hỏi	  bệnh?	  
•  Cách	  xuất	  hiện	  đau	  (đột	  ngột	  hay	  từ	  từ)	  
•  Yếu	  tố	  khởi	  phát/kích	  thích	  (hoạt	  động	  thể	  lực,	  tư	  
thế…)	  
•  Mức	  độ,	  ‚nh	  chất	  đau	  (thắt/bóp	  nghẹt,	  như	  dao	  
đâm,	  rát	  bỏng,	  theo	  nhịp	  thở…)	  
•  Hướng	  lan	  (vd,	  vai,	  cằm,	  tay,	  	  bụng,	  sau	  lưng…)	  
•  Vị	  trí	  đau	  (sau	  xương	  ức;	  thành	  ngực;	  lan	  tỏa	  một	  
vùng	  hay	  tại	  một	  điểm)	  
•  Thời	  gian	  (thành	  cơn;	  đau	  nhói	  đau	  liên	  tục….)	  
•  Kéo	  dài	  bao	  lâu?	  

Không	  quên	  hỏi	  
•  Các	  bệnh	  lý	  đi	  kèm:	  THA;	  ĐTĐ;	  Bệnh	  mạch	  
ngoại	  vi;	  bệnh	  ác	...
!"#$%&'(%)*+%,-%%
.*"%&./(0% +.12(0%03$%
+45(0%&6$%&/7%8 ) %)9&.%
:;<=!<=%:.9)%>9(.%?@(0%
A*%>B(%!")%>9&.%C%D?E?F%
Tiếp  cận  một  số     hội  chứng  thường  gặp   trong  cấp  cứu  tim  mạch   - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếp  cận  một  số     hội  chứng  thường  gặp   trong  cấp  cứu  tim  mạch   - Người đăng: diemnhe95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Tiếp  cận  một  số     hội  chứng  thường  gặp   trong  cấp  cứu  tim  mạch   9 10 49