Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt các cây dược liệu chữa bệnh

Được đăng lên bởi tranbaoanh-tba
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2365 lần   |   Lượt tải: 19 lần
các cây dược liệu chữa bệnh thông thường. Cần thiết cho Dược sỹ
1. 
 
!
 !"#$%&!"#$%&
"#Đặc điểm:$%&' ()*+#,-,.&/01*+2#$3
,0&4'15&4&6)789&:8'*;#$<&5=&,>&
?#@ AB,C9&5DE&4%B5F5#

G# Thành phần: 3 B1HI,&J#,,5,$I,KL1,,
D,#@448,&*M&D,##N*?4D,
O#Công dụng:<7*;F&1&F6*
'&()*++,, *(-%&
Đặc điểm:$P'#,0&,Q#$3/&5OR#R#$<
,>&4,58.;&56#$SE,0/)>0&F655&(
*;#549
Thành phần:SE&5BCT5F 711,5#
SE64'&U&V#
Công dụng:7*;F&TW&W?&=C8&98
./0#. 1 ,+2 3 $&
Đặc điểm:$Q&"X#554>#$3/&O:&:
7?#':49%#$<%/5215&,*+F,#$SE
Y&5&>7#<Y&5%#
Thành phần: 5B15,,K4188,#@5,&
048,,#
Công dụng:Z#7TW1=C8&#
4%55*+# 6#&
Đặc điểm:$Q[&85 #54&4 \&]&5
##$3/&,B,0&:8?F6,(&O,^&_1*+4 
5,>#$<%55.&/5`)Fa#$SE&F6
55#
Thành phần: SEB&155#@485
8,#3B,5D,#
Công dụng:1.H5'7=;8&TW&*;F&
E,6+&bF&, =
761/(+*+** "$(&
Đặc điểm: $P&15G$c#d-85W&4F_+eXF#$3/&4
'15&89%F_,0#$<?6&F'&55
.Y85F:8#$SE1f&F65%#
Thành phần:d-WB1+55*;,TFg99G&eh,g
5#153$,1,8&8,&,,&,1,8&#
Công dụng:'&W&7B&'4&115&#
"890 +,*  "$(& 
Đặc điểm: 44A8?TFWd
i,!#</58
Tóm tắt các cây dược liệu chữa bệnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt các cây dược liệu chữa bệnh - Người đăng: tranbaoanh-tba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tóm tắt các cây dược liệu chữa bệnh 9 10 631