Ktl-icon-tai-lieu

Triệu chứng học Nội khoa

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 599 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM

TRIỆU CHỨNG HỌC
NỘI KHOA
KHOA NỘI

2008

BS NGUYỄN ĐÌNH TUẤN ST

MỤC LỤC
ĐẠI CƢƠNG ............................................................................................................................5
TRIỆU CHỨNG HỌC BỘ MÁY TUẦN HOÀN ................................................................29
PHƢƠNG PHÁP ĐO HUYẾT ÁP ĐỘNG MẠCH .............................................................75
VÀI ĐIỀU CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ ...........................................................................81
CÁC BỘ PHẬN CẦN KHÁM Ở MỘT NGƢỜI BỆNH TIM MẠCH ..............................87
HỘI CHỨNG VAN TIM .......................................................................................................91
SUY TIM ................................................................................................................................97
RỐI LOẠN HUYẾT ÁP ĐỘNG MẠCH .......................................................................... 102
TRIỆU CHỨNG HỌC HÔ HẤP ........................................................................................ 108
CÁCH KHÁM LÂM SÀNG BỘ MÁY HÔ HẤP ............................................................ 119
CÁC PHƢƠNG PHÁP THĂM DÕ CẬN LÂM SÀNG VỀ HÔ HẤP............................ 134
CÁC PHƢƠNG PHÁP THĂM DÕ CHỨC NĂNG HÔ HẤP ......................................... 140
CÁC BIỂU HIỆN BỆNH LÝ KHI NGHE PHỔI: TIẾNG THỔI, TIẾNG RÊN, TIẾNG
CỌ. ....................................................................................................................................... 146
HỘI CHỨNG TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ...................................................................... 153
HỘI CHỨNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI ......................................................................... 158
HỘI CHỨNG TRÀN DỊCH TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI PHỐI HỢP .............................. 161
HỘI CHỨNG ĐÔNG ĐẶC. ............................................................................................... 163
HỘI CHỨNG HANG .......................................................................................................... 168
CÁC HỘI CHỨNG PHẾ QUẢN: VIÊM, HEN, GIÃN, TẮC PHẾ QUẢN THỂ ĐIỂN
HÌNH .................................................................................................................................... 172
HỘI CHỨNG TRUNG THẤT ........................................................................................... 178
TRIỆU CHỨNG HỌC BỘ MÁY TIÊU HOÁ ...................

2008



Triệu chứng học Nội khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triệu chứng học Nội khoa - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
599 Vietnamese
Triệu chứng học Nội khoa 9 10 955