Ktl-icon-tai-lieu

Vi khuẩn E-coli

Được đăng lên bởi Ngọc Hoàng
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VI KHUẨN E.COLI GÂY BỆNH PHÙ ĐẦU LỢN SAU CAI SỮA
VÀ CHẾ TẠOTHỬ NGHIỆM AUTO-VACCINE PHÒNG BỆNH
Đặng Xuân Bình1, Trần Thị Huệ2 Đỗ Văn Trung3,
TÓM TẮT
Điều tra tình hình bệnh phù đầu ở lợn sau cai sữa trên 226 đàn lợn, với 2395 cá thể,
nuôi tại một số trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hình thức công nghiệp tại Thái Nguyên,
Hà Tây (cũ) và Thái Bình trong 2 năm 2009 và 2010, kết quả cho thấy:
- Lợn sau cai sữa mắc bệnh phù đầu theo đàn 32,7%%, , theo cá thể 9,3%; tỷ lệ lợn
chết so với lợn mắc bệnh 45,3% .
- 39 mẫu bệnh phẩm lợn sau cai sữa mắc bệnh phù đầu được thu thập, kết quả kiểm
tra cho thấy: E. coli phân lập được có các đặc tính sinh vật hóa học đặc trưng, điển hình
như mô tả trong các tài liệu kinh điển.
- E. coli phân lập gây chết chuột thí nghiệm từ 62,9% (Hà Tây) đến 84,2%( Thái
Bình) trong vòng 48h sau khi công cường độc.
- Chế thử nghiệm auto-vaccine với các chủng phân lập , đảm bảo thuần khiết, vô
trùng, an toàn và hiệu lực, đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ngành, không gây phản ứng cho lợn
thí nghiệm.
. Lợn thí nghiệm được tiêm phòng auto-vaccine không mắc bệnh khi được gây
nhiễm ở các thời điểm sau 14 ngày, 21 ngày và sau 28 ngày. Lợn đối chứng không tiêm
phòng mắc bệnh chiếm tỷ lệ từ 80% đến 100%, tỷ lệ lợn chết từ 20% đến 40%.
Từ khóa: Lợn sau cai sữa, E.coli, Đặc tính sinh vật, Chế thử nghiệm vacxin, Hiệu
lực.

E. coli causing malignant edema in piglets and pilot vaccine preparation
Đặng Xuân Bình, Trần Thị Huệ ,Đỗ Văn Trung
Summary
This study aimed at investigating the situation of malignant edema in weaned
piglets on 226 herds including 2395 individuals, in several pig farms in Thai Nguyen, Ha
Tay and Thai Binh provinces in 2009 and 2010; the results showed:
- The herd prevalence was 32.7%%, the pig prevalence was 9.3% with and fatality of
45.3%.
- 39 samples from diseased pigs were collected; the test results showed that E. coli isolates
have typical biological properties and chemical characteristics as described in the classical
literature.
- The E. coli isolates killed 62.9% (Ha Tay) to 84.2% of mice (Thai Binh) within 48 hours
after the inoculation.
- Auto-vaccine preparations with the isolates were proved pure, sterile, safe and effective,
achieving industry-standard requirements and did not cause adverse reactions to the
vaccinated pigs.
- Experimentally vaccinated pigs did not develop the disease when challenged at the day
14th, 21st and/or 28th after vaccination. Meanwhile, in the control non vaccin...

 !




"#
 !"#
$%&'()%*$+,-.$))%/"0)1
2/31456/"7-)*&88 898:;<=->1?
@A&B,-CDD,-"# DEF
;-&BG!DH
@ &IJ&&BKL:;<=:#&
->1?3LKM"NOLMPNK)#
K&$=-)":#H
@3L)31;'O)&Q D42/316;RGD4/"
76-)S)GR:$)KT)'H
@U;V)&-@,"W)3L=&=-:;$
)-X%1,-J):$))31=.)-
O)&H
H AO)&K&S)-@,:$)&B:K)31
Y&"T#&9G)19)1R)1HA(.):$)&
S)&B;&FQR8D;988DF;Q8D;G8DH
/Q:M?AZH-NOLU;V)&[2
XH
 !"$%&'()*+%,(*)%)-./.+%()0(*,.-'%)/0(,1-2%$$().03.0%3%-(1)

Summary
/\1&,\,)),--]&),\,&^,,\
),-,\\) !\\,,)]&/0)1,2
/1\/7-,88 \898E,,-^,\?
@/,,\,,,^HCDD,),,,^ HD^\]1-]
G!HDH
@ &,]-&\,,\)^,,-,,\E,,,-^,\-,
,1--)-,,\,&,\,,\,
,,H
@/,-,:,\H D42/16-RGHD-]&,4/76^GR-
],,--H
@_-@,,-^,-,^,,-,\,,,],\,]],,
,)\1@\\,<,&,\\\-,\,,,--,
,\)H
@Z[,&,1,\)\\-\,,-,\,,^,,),\,\1
9G

9

\`-R

],-Ha,^,,---,\-,,
\,,^,-\,\R8D-988D\,&-1^8D-G8D],,
,,),H
?b,,\)7--),c,d--\-
Z]]1H
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 !"#$ !%&
'( )*(+,-./
9
Vi khuẩn E-coli - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi khuẩn E-coli - Người đăng: Ngọc Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Vi khuẩn E-coli 9 10 232